กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.ค. 2563 20:28 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตกลงเป็นหนังสือ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
15 ก.ค. 2563 02:40 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 02:39 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563.pdf จาก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 02:23 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ก.ค. 2563 02:22 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 - ITA.html จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ก.ค. 2563 02:20 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 - ITA.html กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ก.ค. 2563 01:50 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O21-แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
15 ก.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O19-รายงานการใช้จ่าย-งปม.2563ไตรมาส3.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O19-รายงานการใช้จ่าย-งปม.2563-ไตรมาส2.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O19-รายงานการใช้จ่าย-งปม.2563-ไตรมาส1.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 ก.ค. 2563 01:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2563.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ก.ค. 2563 01:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ แผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf จาก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ก.ค. 2563 01:39 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:35 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563.pdf จาก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤษภาคม 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:32 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:32 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กุมภาพันธ์ 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ก.ค. 2563 01:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มกราคม 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า