กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 พ.ค. 2563 01:46 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -ไตรมาสที่ 2.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:46 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -ไตรมาสที่ 1.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2).pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2).pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 พ.ค. 2563 01:36 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
28 พ.ค. 2563 01:36 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานสรุปผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
28 พ.ค. 2563 01:22 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4).pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
28 พ.ค. 2563 01:21 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 นำออกไฟล์แนบ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
27 พ.ค. 2563 22:47 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แก้ไข แจ้งข่าวปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
27 พ.ค. 2563 22:47 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แก้ไข แจ้งข่าวปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
27 พ.ค. 2563 22:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ เรื่อง-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนธันวาคม-2562.pdf กับ แจ้งข่าวเรื่อง-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนธันวาคม-2562
27 พ.ค. 2563 22:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง แจ้งข่าวเรื่อง-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนธันวาคม-2562
27 พ.ค. 2563 22:43 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ เรื่อง-เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf กับ แจ้งข่าว
27 พ.ค. 2563 22:43 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง แจ้งข่าว
27 พ.ค. 2563 22:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง Untitled Post
27 พ.ค. 2563 22:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แจ้งข่าวเรื่อง-ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น.pdf กับ Untitled Post
27 พ.ค. 2563 21:28 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี
27 พ.ค. 2563 20:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน 2563.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 พ.ค. 2563 20:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม 2563.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 พ.ค. 2563 00:46 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ศ.2563 งบลงทุน.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
27 พ.ค. 2563 00:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563-งบดำเนินงาน.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
26 พ.ค. 2563 19:42 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
25 พ.ค. 2563 22:35 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมีนาคม 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า