ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

โพสต์24 ก.พ. 2565 00:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านแม่ลาย ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2565 00:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โพสต์10 ส.ค. 2564 00:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5


 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  5 ได้ดำเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

   

การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์9 ส.ค. 2564 23:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังคำแนะนำการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี จากผู้ตรวจบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
การประชุมชี้แจงเรื่องสิทธิประโ่ยชน์ในการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

โพสต์9 ก.ค. 2563 01:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 20:58 ]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดการประชุมชี้แจงสิทธประโยชน์ต่าง ๆ ในการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้ทำการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5การประชุมเรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 20:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 21:11 ]

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดการประชุม เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สปพ.ชม.5
    


การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 00:42โดยPhanitchaya Yamang

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5


          
         การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:49โดยPhanitchaya Yamang   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 21:01 ]

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

                    
        


1-9 of 9