แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(งบแลกเป้า) ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับโรงเรียน)

โพสต์1 ก.ค. 2562 01:24โดยPhanitchaya Yamang