โครงสร้างบุคลากร

   
นางอริศรา  กังแฮ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


  
   นางสาวจันทร์ฉาย  สมคำหล้า
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสุจิตราภรณ์  ไชยวิทยาการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวฐญามน  วงค์การณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา  อรมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางณิชนันทน์  ทรัพย์โสภิณ
พนักงานราชการนางสาวไอยวริญ แสนคำ
ลูกจ้างชั่วคราว


นางอรทัย   สมัยกุล
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสิริราช  ชาวอินเอก
ลูกจ้างชั่วคราว