โครงสร้างบุคลากร

   
นางอริศรา  กังแฮ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


  
   นางจันทร์ฉาย  เทพบริสุทธิ์
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสุจิตราภรณ์  ไชยวิทยาการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวฐญามน  วงค์การณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุพัตรา  อรมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางณิชนันทน์  ทรัพย์โสภิณ
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวไอยวริญ แสนคำ
ลูกจ้างชั่วคราว


นางอรทัย   สมัยกุล
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสิริราช  ชาวอินเอก
ลูกจ้างชั่วคราว